BOYS BASKETBALL (V & JV)

Randy Cornelius
Varsity Head Coach
 
Ed Thornton
Jr. Varsity Head Coach
 

2021-22 Boys Basketball Schedule (Varsity & JV)

Date                              Location                           Game Time

Wednesday, Nov 17            @ Ludlow                                 6 p.m. (Varsity Only)

Friday, Nov 19                    Immaculate                            JV 6:15 p.m.; Varsity 7:45 p.m.

Monday, Nov 22                 Milford Christian                    7 p.m. (Varsity Only)

Tuesday, Nov 30                 @ Gamble                               7:30 p.m. (Varsity Only)

Thursday, Dec 2                  @ Community Christian          JV 5 p.m.; Varsity 7:30 p.m.

Saturday, Dec 4                   @ Schroder                            5 p.m. (Varsity Only)

Monday, Dec 6                    SCPA                                     6:30 p.m. (Varsity Only)

Friday, Dec 10                     Royalmont                            5:30 p.m. (Varsity Only)

Tuesday, Dec 14                  @ Finneytown                        JV 6 p.m.; Varsity 7:30 p.m.

Friday, Jan 7                       Spencer                                6:30 p.m. (Varsity Only)

Saturday Jan 8                   Spring Valley                        6:15 p.m. (Varsity Only)

Monday, Jan 10                  Covington Latin                   6:30 p.m. (Varsity Only)

Wednesday, Jan 12            Immaculate                          JV 6:15 p.m.; Varsity 7:45 p.m.

Monday, Jan 17                  Spencer                                1 p.m. (Varsity Only)

Monday, Jan 17                  Gem City Career Prep         JV 2:30 p.m. (JV Only)   

Saturday, Jan 22                 @ CCPA                                 JV 5 p.m.; Varsity 6:30 p.m.

Monday, Jan 24                   @ SCPA                                 6:30 p.m. (Varsity Only)

Tuesday, Jan 25                  Lockland                              JV 5:30 p.m.; Varsity 7 p.m.

Saturday Jan 29                  @ River View East                 Varsity 6 p.m.; JV 7:30 p.m.

Tuesday, Feb 8                   Covington Latin                    6:30 p.m. (Varsity Only)